logo-igreja-metodista

Presidente

Sarah

Conselheiros MG

Thiago Fagundes Teixeira e Ketylla Pereira dos Santos Fagundes

Pastor Acessor

Rev. George Jeovanholi Paradela

Vice-presidente

Kathelin